Μηχανήματα

AVOL 6K 5L (2700φ/ώρα 250-5000ml) Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΗ τύπου AVOL6Κ- 5L κατασκευής ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ

Η γεμιστική μηχανή AVOL6K- 5Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη ογκομετρική γεμιστική μηχανή υγρών με έξι (6) ογκομετρικούς κυλίνδρους – έξι (6) κεφαλές πλήρωσης.

■ Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
■ Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα
όπως, ορυκτέλαια,ελαιόλαδο, σπορέλαια, λιπαντικά, χυμοί,
απορρυπαντικά, καλλυντικά, κ.λπ.
■ Κατάλληλη για περιέκτες απο γυαλί, πλαστικό, η λευκοσίδηρο.
■ Έξιογκομετρικοί κύλινδροι, όγκος πλήρωσης από 250–5000ml
(max5200ml)με ελεγχόμενη βαλβίδα εισόδου – εξόδου προϊόντος ανά
κύλινδρο.
-Η κίνηση των βάκτρων των κυλίνδρων γίνεται μέσω μηχανισμού που
ενεργοποιείται από ηλεκτροκινητήρα για ομαλή κίνηση με δυνατότητα
ρυθμίσεων υψηλής ακρίβειας, ισχύος 3,0 kWελεγχόμενο από inverter.
■ Με έξι (6) κεφαλές πλήρωσης με βαλβίδα και φραγή από έμβολο για
αποφυγή σταξίματος κατά την ολοκλήρωση της πλήρωσης. Η κίνηση
των κεφαλών κατά την βύθισηγίνεται μέσω του κεντρικού
ηλεκτροκινητήρα που ελέγχεται απο inverter, και είναι ελεγχόμενης
θέσης.
■ Δίσκoςσυλλoγήςσταγόvωv(αν υπάρχει)κάτωαπόταγεμιστικά στόμια.
■ Πλήρωςηλεκτρovικάελεγχόμεvηλειτoυργίατηςμηχαvήςεκτόςτης
λειτoυργίαςnon-drip και τoυ εγκλωβισμoύτωvφιαλώvκάτωαπό τα
γεμιστικάστόμιαπoυελέγχovται πvευματικά.
■ Αυτόματoκεvτράρισματωvφιαλώvπριvξεκιvήσειηδιαδικασία
πλήρωσης.
■ Εvδεικτικήπραγματικήπαραγωγή 40-45 φιάλες/λεπτό τωv1000ml
εξαρτώμεvη από τo πρoϊόvκαιτηδιάμετρoτoυλαιμoύτηςφιάλης.
■ Επαvαλαμβαvόμεvηακρίβειαπληρώσεως+ 0,2%.
■ Κεντρική μονάδα ελέγχου των λειτουργιών PLCSiemens,ή άλλου
επώνυμου κατασκευαστή με κύρια χαρακτηριστικά:
- Χειρισμός μέσω οθόνης touchpanel.
- Ρυθμίσεις ταχύτητας πλήρωσης ογκομετρικών κυλίνδρων
και αποθήκευση για κάθε διαφορετικό προιόν.
- Ρύθμιση όγκου πλήρωσης και αποθήκευση για κάθε προιόν.
- Ρύθμιση θέσης των κεφαλών πλήρωσης καθώς ταχύτητας και σημείου
βύθισης μέσα στον περιέκτη και αποθήκευση.
- Οπτική ένδειξη όλων των λειτουργιών σχηματικά στην οθόνη καθώς
και την κατάσταση της λειτουργίας της μηχανής.
- Μενού καθαρισμού κυλίνδρων - κεφαλών της μηχανής.
- Μετρητής παραγωγής, μέση απόδοση φιαλών /ώρα, συνολικός
αριθμός φιαλών.
■ Φωτοκύτταρα ανίχνευσης μπλοκαρίσματος φιαλών μεταξύ εξόδου
γεμιστικού και μονάδος πωματισμού.
■ Δεξαμεvή 200λίτρωvαπόαvoξείδωτoχάλυβατoπoθετημέvηπάvω από
τoυς oγκoμετρικoύςκυλίvδρoυςμεδιακόπτη-πλωτήρακαι βαλβίδα
κλεισίματoς.
Τo πρoϊόvμπoρείvατρoφoδoτηθεί στη δεξαμεvή με βαρύτητα ή με
αvτλία. (Ηαvτλία δεv περιλαμβάvεται).
■ Μεταφoρικόσυστήμαμεανοξείδωτα έρπυστρα,μήκoυς 4μέτρα πλάτους
114mm, με ρυθμιζόμεvoυςπλευρικoύςoδηγoύς και ρυθμιζόμεvη
ταχύτητα μέσω inverter.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE, και είναι κατάλληλη με τις
προδιαγραφές HACCP.
Κατασκευή ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ Ελλάδος.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑVOL6K/5L


ΕΝΑ (1) ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (TΡΑΠΕΖΙ),

διαστάσεων 1500 x800mmΜ xΠ, ύψος εργασίας 900mm, με τέσσερα πέλματα έδρασης (Φ100 xΜ16) στο έδαφος, ρυθμιζόμενου ύψους ±100mm, πρόσβαση στο εσωτερικό όπου εδράζεται ο κεντρικός μηχανισμός συγχρονισμού και κίνησης των εμβόλων των ογκομετρικών κυλίνδρων, καθώς και ο αυτοματισμός ελέγχου των πνευματικών στοιχείων βαλβίδες, κλπ. μέσω θυρών. Ανοξείδωτη κατασκευή AISI304.

ΜΙΑ (1) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑτύπου ερπύστρου, μήκους 4000mm, πλάτους ερπύστρου 114,3mm, ανοξείδωτο, πλευρικά ανοξείδωτα, οδηγοί ρυθμιζόμενοι ανοξείδωτοι, έδραση στο τραπέζι του συστήματος, κίνηση από κινητήρα 0,37kW/380VACΕυρωπαϊκής προέλευσης, ταχύτητα ρυθμιζόμενη μέσω inverter, ύψος εργασίας 850-950mm.

ΕΞΙ (6) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙπλήρωσης, ρυθμιζόμενης ταχύτητας λειτουργίας, από AISI304 έδραση στο τραπέζι του συστήματος, βάκτρο κυλίνδρου AISI304, χωρητικότητα κυλίνδρου έως 5200 ml. Κίνηση μηχανισμού εμβόλων κυλίνδρων απο τον κεντρικό ηλεκτροκινητήρα και έλεγχο από PLCκαι inverter.

ΕΞΙ (6)ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, από AISI304, έδραση μαζί με τον μηχανισμό κατάδυσης των κεφαλών στο τραπέζι του συστήματος, κίνηση μέσω κινητήρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας, κάθε κεφαλή με βαλβίδα πλήρωσης με φραγή από πνευματικό έμβολο για αποφυγή σταξίματος όταν ολοκληρωθεί το γέμισμα, μεμηχανισμό κεντραρίσματος του λαιμού της φιάλης, στόμιο κεφαλών Φ12mm, με δυνατότητα στομίων διαφορετικών διαμέτρων για διαφορετικές φιάλες.

ΕΝΑΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΓΚΟΥπλήρωσηςμέσω του κεντρικού κινητήρα του συστήματος και οθόνη αφής, (touchpanel), με ένδειξη μέσω οθόνη αφής - controllerγια ευκολία σε κάθε ρύθμιση αλλαγής όγκου.
Μια ταυτόχρονη ρύθμιση όγκου για όλους τους κυλίνδρους.

ΜΙΑ (1)ΣΚΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ πιθανής σταγόνας, μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, κατασκευή από AISI304, με έδραση στον μηχανισμό συγκράτησης των κεφαλών, και με δυνατότητα ρύθμισης θέσης.

ΕΝΑΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ, μέσω πνευματικών εμβόλων για εγκλωβισμό των αντίστοιχων φιαλών προς πλήρωση κάτω από τις γεμιστικές κεφαλές, έδραση στην μεταφορική ταινία του συστήματος, καταμέτρηση μέσω οπτικών αισθητηρίων για την θέση και τον αριθμό των εισερχόμενων φιαλών τόσο κατά την είσοδο τους όσο και κατά την έξοδό τους από τον μηχανισμό συγκράτησης.

ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗαποθήκευσης προϊόντος προς πλήρωση, από AISI304 με έδραση στο τραπέζι του συστήματος, χωρητικότητας 200 ltr, έλεγχος μέσω τριών αισθητηρίων και βαλβίδας, με πλήρωση προαιρετικά μέσω αντλίας 5 m3 /h(αντλία δεν συμπεριλαμβάνεται).

ΕΝΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελέγχου και χειρισμού, ηλεκτρικής εγκατάστασης με οθόνη αφής (touch panel) χειριστήριο με IP55, κατασκευής AISI304, με έδραση στο τραπέζι του συστήματος, που περιέχει κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου του συστήματος. PLCSIEMENS(Κεντρική μονάδα ελέγχου). Ασφαλής οδήγηση ηλεκτροβαλβίδων, μέσω solidStaterelais.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑVOL6K/5L


Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας, εκκίνηση αυτόματου κύκλου.
■ Τοποθέτηση των περιεκτών στην μεταφορική ταινία εισόδου (από τον χειριστή).
■ Ο μηχανισμός συγκράτησης φιαλών μετράει και εγκλωβίζει στον χώρο πλήρωσης τους περιέκτες που πρόκειται να γεμιστούν. Εάν δεν υπάρχει περιέκτης το σύστημα μένει σε αναμονή μέχρι να εισαχθεί ο ακριβής αριθμός περιεκτών.
■ Ελευθερώνονται οι κεφαλές πλήρωσης απο την σκάφη συλλογής σταγόνας.
■ Οι κεφαλές πλήρωσης καταδύονται μέχρι να φθάσουν στο σημείο όπου έχουν ρυθμιστεί, 10 -15 mmστον λαιμό στην περίπτωση μερικής κατάδυσης ή μέχρι τον πυθμένα, στην περίπτωση της πλήρους κατάδυσης, ενώ ταυτόχρονα ο μηχανισμός κεντραρίσματος των λαιμών έχει σταθεροποιήσει τους περιέκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για πλήρωση. Η κατάδυση είναι μερική ή ολική, αναλόγως επιλογής, και με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας κατάδυσης.
■ Ενεργοποίηση ογκομετρικών κυλίνδρων για πλήρωση περιεκτών.
■ Ανάδυση κεφαλών με ελεγχόμενη ταχύτητα.
■ Ολοκλήρωση πλήρωσης.
α. Επιστροφή κεφαλών.
β. Έξοδος σκάφης συλλογής.
γ. Eλευθέρωση γεμάτων περιεκτών με ταυτόχρονη κίνηση των ογκομετρικών κυλίνδρων για να γεμίσουν με νέο προϊόν απο την δεξαμενή, και έναρξη εισόδου νέων άδειων περιεκτών για να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης εκ νέου.
■ Ασφάλεια.
1. Emergencystop(σταματάει πλήρως ολα τα κινούμενα μέρη)
2. Εαν η μεταφορική ταινία εξόδου είναι γεμάτη λόγω προβλήματος της επόμενης μηχανής ( Πωματιστικό ) η μηχανή μένει σε κατάσταση αναμονής χωρίς να ελευθερώσει τους περιέκτες απο τον χώρο πλήρωσης.
3. Σημεία όπου υπάρχουν κινούμενοι μηχανισμοί με πιθανότητα να
προκαλέσουν τραυματισμό είναι προστατευμένοι.
4. Προστατευτικά πλαίσια με plexi-glassκαι διακόπτες ασφαλείας.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AVOL6Κ – 5L

Ονομαστική παραγωγή
Με έξι κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 1000 ml)
max2.400 - 2.700 τεμ.

Ονομαστική παραγωγή
Με έξι κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 5000 ml)

max900 τεμ.

Κλίμακα δοσομέτρησης
ml 250 ~ 5000

Ακρίβεια δοσομέτρησης
±0,2%

Διάμετρος ή πλάτος δοχείων (στάνταρ έκδοση)
mm 50 - 120**

Ύψος δοχείου
mm max400

Τροφοδοσία

· Ηλεκτρική
V/ Hz 380 / 50

· Πεπιεσμένου αέρα
Bar 5 - 6

· Νερό για πλύσιμο
----

Εγκατεστημένη ισχύς
kW 4,0

Απαιτείται αεροσυμπιεστής 3,5 HPμε
αεροφυλάκιο 200ltr(δεν συμπεριλαμβάνεται)

Κατανάλωση αέρα
Lt/ ώρα 200

* Η μέγιστη παραγωγή της μηχανής εξαρτάται από την διάμετρο των στομίων των φιαλών δοχείων, την θερμοκρασία του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του (π.χ. ιξώδες, αφρίζοντα, κλπ).
** Η μηχανή μπορεί να χειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεκτών πέραν των ανωτέρω κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή με πιθανή επιβάρυνση του κόστους.
Επιστροφή