Μηχανήματα

AVOL 4K 5L (1800φ/ώρα 250-5000ml) Εκδήλωση ενδιαφέροντος

          

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΗ

 

τύπου  AVOL4Κ- 5L  κατασκευής  ΓΕΩΠΑΚ ΑΤΕΒΕ
 
Η γεμιστική μηχανή AVOL4K- 5Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη  ογκομετρική γεμιστική μηχανή υγρών με τέσσαρες (4) ογκομετρικούς κυλίνδρους – τέσσαρες (4) κεφαλές πλήρωσης.
 
■  Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή.
■  Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα όπως, ορυκτέλαια,
    ελαιόλαδο, σπορέλαια, λιπαντικά, χυμοί, απορρυπαντικά, καλλυντικά, κ.λπ.
■  Κατάλληλη για περιέκτες απο γυαλί, πλαστικό, η λευκοσιδηρό.
■ Τέσσαρεςογκομετρικοί κύλινδροι, όγκος πλήρωσης από 250–5000ml
   (max5200ml)με ελεγχόμενη βαλβίδα εισόδου – εξόδου προϊόντος ανά κύλινδρο.
 - Η κίνηση των βάκτρων των κυλίνδρων γίνεται μέσω μηχανισμού που ενεργοποιείται από
    ηλεκτροκινητήρα για ομαλή κίνηση με δυνατότητα ρυθμίσεων υψηλής ακρίβειας, ισχύος
    3,0 kWελεγχόμενο από inverter.
■ Με τέσσαρες (4) κεφαλές πλήρωσης με βαλβίδα και φραγή από έμβολο για αποφυγή 
   σταξίματος κατά την ολοκλήρωση της πλήρωσης. Η κίνηση των κεφαλών κατά την βύθιση      
   γίνεται μέσω του κεντρικού ηλεκτροκινητήρα που ελέγχεται απο inverter, και είναι
   ελεγχόμενης θέσης.
■ Δίσκoςσυλλoγήςσταγόvωv(αν υπάρχει)κάτωαπόταγεμιστικά στόμια.
■Πλήρωςηλεκτρovικάελεγχόμεvηλειτoυργίατηςμηχαvήςεκτόςτης λειτoυργίαςnon-drip
   καιτoυεγκλωβισμoύτωvφιαλώvκάτωαπό ταγεμιστικάστόμιαπoυελέγχovται
   πvευματικά.
■ Αυτόματoκεvτράρισματωvφιαλώvπριvξεκιvήσειηδιαδικασία  πλήρωσης.
■ Εvδεικτικήπραγματικήπαραγωγή 30φιάλες/λεπτότωv1000mlεξαρτώμεvηαπό
   τoπρoϊόvκαιτηδιάμετρoτoυλαιμoύτηςφιάλης.
■ Επαvαλαμβαvόμεvηακρίβειαπληρώσεως+ 0,2%.
■ Κεντρική μονάδα ελέγχου των λειτουργιών  PLCSiemens, με κύρια
   χαρακτηριστικά:     
- Χειρισμός μέσω οθόνης touchpanel.
- Ρυθμίσεις ταχύτητας πλήρωσης ογκομετρικών κυλίνδρων
  και αποθήκευση για κάθε διαφορετικό προιόν.
- Ρύθμιση όγκου πλήρωσης και αποθήκευση για κάθε προιόν.
- Ρύθμιση θέσης των κεφαλών πλήρωσης καθώς ταχύτητας
     και σημείου βύθισης μέσα στον περιέκτη και αποθήκευση.
- Οπτική ένδειξη όλων των λειτουργιών σχηματικά στην οθόνη
     καθώς και την κατάσταση της λειτουργίας της μηχανής.
- Μενού καθαρισμού κυλίνδρων - κεφαλών της μηχανής.
- Μετρητής παραγωγής, μέση απόδοση φιαλών /ώρα, συνολικός αριθμός φιαλών
 
■ Φωτοκύτταρα ανίχνευσης μπλοκαρίσματος φιαλών μεταξύ εξόδου γεμιστικού και
   μονάδος  πωματισμού.
■Δεξαμεvή 200λίτρωvαπόαvoξείδωτoχάλυβατoπoθετημέvηπάvω απότoυς
   oγκoμετρικoύςκυλίvδρoυςμεδιακόπτη-πλωτήρακαι βαλβίδακλεισίματoς.
   Τoπρoϊόvμπoρείvατρoφoδoτηθείστηδεξαμεvήμεβαρύτηταήμε αvτλία.
   (Ηαvτλίαδεvπεριλαμβάvεται).
 
■ Αvoξείδωταπλευρικάμεταφoρικoύσυστήματoςμεανοξείδωτα έρπυστρα,
   μήκoυς 4μέτρα πλάτους 114mm, μερυθμιζόμεvoυςπλευρικoύςoδηγoύςκαι
   ρυθμιζόμεvης ταχύτητας.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE, και είναι κατάλληλη με τις προδιαγραφές HACCP.
   Κατασκευή ΓΕΩΠΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ελλάδος.
        
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑVOL4K/5L
 


ΕΝΑ (1) ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (TΡΑΠΕΖΙ),

διαστάσεων 1200 x800mmΜ xΠ, ύψος εργασίας 900mm, με τέσσερα πέλματα έδρασης
(Φ100 xΜ16) στο έδαφος, ρυθμιζόμενου ύψους ±100mm, πρόσβαση στο εσωτερικό
όπου εδράζεται ο κεντρικός μηχανισμός συγχρονισμού και κίνησης των εμβόλων των ογκομετρικών κυλίνδρων, καθώς και ο αυτοματισμός ελέγχου των πνευματικών στοιχείων βαλβίδες, κλπ. μέσω θυρών. Ανοξείδωτη κατασκευή AISI304.
 
ΜΙΑ (1) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑτύπου ερπύστρου, μήκους 4000mm, πλάτους ερπύστρου 114,3mm, ανοξείδωτο, πλευρικά ανοξείδωτα, οδηγοί ρυθμιζόμενοι ανοξείδωτοι, έδραση στο τραπέζι του συστήματος, κίνηση από κινητήρα 0,37kW/380VACΕυρωπαϊκής προέλευσης, ταχύτητα ρυθμιζόμενη μέσω inverter, ύψος εργασίας 850-950mm.
 
ΤΕΣΣΑΡΕΣ (4) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙπλήρωσης, ρυθμιζόμενης ταχύτητας λειτουργίας, από AISI304 έδραση στο τραπέζι του συστήματος, βάκτρο κυλίνδρου  AISI304, χωρητικότητα κυλίνδρου έως 5200 ml. Κίνηση μηχανισμού εμβόλων κυλίνδρων απο τον κεντρικό ηλεκτροκινητήρα και έλεγχο από PLCκαι inverter.
 
ΤΕΣΣΑΡΕΣ (4)ΚΕΦΑΛΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, από AISI304, έδραση μαζί με τον μηχανισμό κατάδυσης των κεφαλών στο τραπέζι του συστήματος, κίνηση μέσω κινητήρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας, κάθε κεφαλή με βαλβίδα πλήρωσης με φραγή από πνευματικό έμβολο για αποφυγή σταξίματος όταν ολοκληρωθεί το γέμισμα, μεμηχανισμό κεντραρίσματος του λαιμού της φιάλης, στόμιο κεφαλών Φ12mm, με δυνατότητα στομίων διαφορετικών διαμέτρων για διαφορετικές φιάλες.
 
ΕΝΑΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΓΚΟΥπλήρωσηςμέσω του κεντρικού κινητήρα του συστήματος και οθόνη αφής, (touchpanel), με ένδειξη μέσω οθόνη αφής - controllerγια ευκολία σε κάθε ρύθμιση αλλαγής όγκου.
Μια ταυτόχρονη ρύθμιση όγκου για όλους τους κυλίνδρους.
 
ΜΙΑ (1)ΣΚΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ πιθανής σταγόνας, μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, κατασκευή από AISI304, με έδραση  στον μηχανισμό συγκράτησης των κεφαλών, και με δυνατότητα ρύθμισης θέσης.
 
ΕΝΑΣ (1) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ, μέσω πνευματικών εμβόλων για εγκλωβισμό των αντίστοιχων φιαλών προς πλήρωση κάτω από τις γεμιστικές κεφαλές, έδραση στην μεταφορική ταινία του συστήματος, καταμέτρηση μέσω οπτικών αισθητηρίων για την θέση και τον αριθμό των εισερχόμενων φιαλών τόσο κατά την είσοδο τους όσο και κατά την έξοδό τους από τον μηχανισμό συγκράτησης.
 
ΜΙΑ (1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗαποθήκευσης προϊόντος προς πλήρωση, από AISI304
με έδραση στο τραπέζι του συστήματος, χωρητικότητας 200 ltr, έλεγχος μέσω τριών αισθητηρίων και βαλβίδας, με πλήρωση προαιρετικά μέσω αντλίας 5 m3 /h(αντλία δεν συμπεριλαμβάνεται).
 
ΕΝΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ελέγχου και χειρισμού, ηλεκτρικής εγκατάστασης με οθόνη αφής (touch panel) χειριστήριο με IP55, κατασκευής AISI304, με έδραση στο τραπέζι του συστήματος, που περιέχει κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου του συστήματος. PLCSIEMENS(Κεντρική μονάδα ελέγχου). Ασφαλής οδήγηση ηλεκτροβαλβίδων, μέσω solidStaterelais.
 
                                         
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑVOL4K/5L
 


Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας, εκκίνηση αυτόματου κύκλου.
■ Τοποθέτηση των περιεκτών στην μεταφορική ταινία εισόδου (από τον χειριστή).
■ Ο μηχανισμός συγκράτησης φιαλών  μετράει και εγκλωβίζει  στον χώρο πλήρωσης  
   τους περιέκτες που πρόκειται να γεμιστούν. Εάν δεν υπάρχει περιέκτης το
   σύστημα μένει σε αναμονή μέχρι να εισαχθεί  ο ακριβής αριθμός περιεκτών.
■ Ελευθερώνονται οι κεφαλές πλήρωσης απο την σκάφη συλλογής σταγόνας.
■ Οι κεφαλές πλήρωσης καταδύονται μέχρι να φθάσουν στο σημείο όπου έχουν
   ρυθμιστεί, 10 -15 mmστον λαιμό στην περίπτωση μερικής κατάδυσης ή μέχρι
   τον πυθμένα, στην περίπτωση της πλήρους κατάδυσης,  ενώ ταυτόχρονα ο
   μηχανισμός κεντραρίσματος των λαιμών έχει σταθεροποιήσει τους περιέκτες οι
   οποίοι είναι έτοιμοι για πλήρωση. Η κατάδυση είναι μερική ή ολική, αναλόγως 
   επιλογής, και με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας κατάδυσης.
■ Ενεργοποίηση ογκομετρικών κυλίνδρων για πλήρωση περιεκτών.
■ Ανάδυση κεφαλών με ελεγχόμενη ταχύτητα.
■ Ολοκλήρωση πλήρωσης.
α. Επιστροφή κεφαλών.
β. Έξοδος σκάφης συλλογής.
γ. Eλευθέρωση γεμάτων περιεκτών με ταυτόχρονη κίνηση των ογκομετρικών
    κυλίνδρων για να γεμίσουν με νέο προϊόν απο την δεξαμενή, και έναρξη εισόδου
    νέων άδειων περιεκτών για να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης εκ νέου.
■ Ασφάλεια.
1. Emergencystop(σταματάει πλήρως ολα τα κινούμενα μέρη)
2. Εαν η μεταφορική ταινία εξόδου είναι γεμάτη λόγω προβλήματος της επόμενης  
    μηχανής ( Πωματιστικό ) η μηχανή μένει σε κατάσταση αναμονής χωρίς
    να ελευθερώσει τους περιέκτες απο τον χώρο πλήρωσης.
3. Σημεία όπου υπάρχουν κινούμενοι μηχανισμοί με πιθανότητα να
   προκαλέσουν τραυματισμό είναι προστατευμένοι.
4. Προστατευτικά πλαίσια με plexi-glassκαι διακόπτες ασφαλείας.
 
 
      

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    AVOL4Κ – 5L
 
Ονομαστική παραγωγή
Με τέσσερις κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 1000 ml)
max1800 τεμ.
 
Ονομαστική παραγωγή
Με τέσσερις κεφαλές πλήρωσης
Δόσεις/ώρα
(για 5000 ml)
 
max600 τεμ.
 
Κλίμακα δοσομέτρησης
ml 250 ~ 5000
 
Ακρίβεια δοσομέτρησης
±0,2%
 
Διάμετρος ή πλάτος δοχείων (στάνταρ έκδοση)
mm 50 - 120**
 
Ύψος δοχείου
mm max400
 
Τροφοδοσία
 
·         Ηλεκτρική
V/ Hz 380 / 50
 
·      Πεπιεσμένου αέρα
Bar 5 - 6
 
·      Νερό για πλύσιμο
----
 
Εγκατεστημένη ισχύς
kW 4,0
 
Απαιτείται αεροσυμπιεστής 3,5 HPμε  
αεροφυλάκιο 200ltr(δεν συμπεριλαμβάνεται)
 
Κατανάλωση αέρα
Lt/ ώρα 150
 
* Η μέγιστη παραγωγή της μηχανής εξαρτάται από την διάμετρο των στομίων των φιαλών   
 δοχείων, την θερμοκρασία του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του (π.χ. ιξώδες, αφρίζοντα, κλπ).
** Η μηχανή μπορεί να χειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεκτών πέραν των ανωτέρω κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή με πιθανή επιβάρυνση του κόστους.
Επιστροφή