Μηχανήματα

AYTOMATH ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ 2.700 ΦΙΑΛΕΣ/ΩΡΑ Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 
         
ΦΙΛΤΡΟ ΠΛΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΥ (ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ) S40 40 x40 SFOGGIATECH ΙΤΑΛΙΑΣ 
 
- Αποτελείται από 40 πλαστικές πλάκες (ΜΟΛΠΕΝ), υψηλής
 ανθεκτικότητας κατάλληλες για λάδι, και ανοξείδωτο πλαίσιο.
- Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι από
 ανοξείδωτο χάλυβα AISI304, και ειδικά πλαστικά τροφίμων.
- Επιτυγχάνεται αποτελεσματικός καθαρισμός, διαύγαση, λαμπικάρισμα,
 γυάλισμα του διερχόμενου προϊόντος.
- Ο δίσκος συλλογής (λεκάνη) των σταγόνων κάτω από τις πλάκες είναι
 αποσπώμενου τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Οι βαλβίδες και τα μανόμετρα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
 Δέχεται φιλτρόχαρτα (φίλτρα κυτταρίνης) διαστάσεων 40x40cmμε
 μεγάλη ποικιλία σε  διαπερατότητα και πορώδες. Φιλτρόχαρτα
 πάχους από 3,5 έως 4,1mm.
- Επιφάνεια διήθησης: 5,6 m2.
- Ονομαστική παραγωγή: περίπου 2500ltr/hεξαρτώμενη από την
 καθαρότητα του προϊόντος, θερμοκρασία προϊόντος κ.λπ.
 (αναφερόμενη σε λεπτόρρευστα υγρά).
- Η μηχανή είναι τροχήλατη και εύκολα μεταφερόμενη.
 
Στην προσφερόμενη διάταξη S40 /40 X40 συμπεριλαμβάνονται:
- Ενσωματωμένη αντλία χαμηλών στροφών, εξωτερικές σωληνώσεις,
 σύστημα επιστροφής.
- 2 τεμ. βάνεςτύπουBUTTERFLYVALVEINOX,
- 2 τεμ. μανόμετρα ελέγχου πίεσης,
- Διάφανη γυάλινη σωλήνωση για οπτικό έλεγχο παραγόμενου
 προϊόντος,
- 2 δειγματολήπτες,
- ANTAΛΛAKTIKA: 2 τεμ. φλάντζες πλακών, 1 τεμ. γυάλινη σωλήνωση.
 Διαστάσεις:mm680 x1700 x1020 ύψος. Εγκατεστημένη ισχύς: 1,5 kW
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - ΕΞΤΡΑ
- Εξωτερικά κανάλια εισόδου-εξόδου για καλύτερη διασπορά του
 προϊόντος.
-Τυφλή ανοξείδωτη πλάκα για περιορισμένη χρήση του φίλτρου
 (φιλτράρισμα σε πολύ μικρή ποσότητα) - Διατίθεται και σε πλαστική
 πλάκα.
- Ενδιάμεση ανοξείδωτη πλάκα για διπλό φιλτράρισμα σε ένα στάδιο
 (δέχεται δύο διαφορετικούς τύπους φιλτρόχαρτων).
- Σύστημα παραλαβής του ελαιολάδου από την λεκάνη συλλογής με
 ταυτόχρονο φιλτράρισμα μέσω της αντλίας.
- Σύστημα επιστροφής του λαδιού της λεκάνης συλλογής στην
 δεξαμενή, μετά το πέρας του φιλτραρίσματος.
- Εναλλακτικά η αντλία μπορεί να είναι ξεχωριστά με την δική της
 τροχήλατη βάση.
-Άλλο σετ φλαντζών για φιλτρόχαρτα με μικρότερο πάχος. 
 
 

                ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ) ΜΗΧΑΝΗ
 

τύπου  AVOL6Κ- 5L  κατασκευής  ΓΕΩΠΑΚ   
 
 
 
Η γεμιστική μηχανή AVOL6K- 5Lείναι μια αυτόματη ευθύγραμμη  ογκομετρική  μηχανή με έξι ( 6 ) ογκομετρικούς κυλίνδρους – έξι  κεφαλές πλήρωσης.
 
■ Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή ( st316lκατάλληλο για προιόντα χλωρίου)
■ Κατάλληλη για εμφιάλωση προϊόντων με μικρή και μεσαία πυκνότητα
    όπως ( ελαιόλαδο, σπορέλαια, λιπαντικά, πετρελαιοειδή, χυμοί, απορρυπαντικά).
■ Κατάλληλο για περιέκτεκτες απο γυαλί, πλαστικό, η λευκοσιδηρό
Εξι( 6 ) ογκομετρικοί κύλινδροι,  όγκος πλήρωσης απο 250–5000 ml
   (max5200ml)με δύο βαλβίδες ( εισόδου – εξόδου ) προιόντος ανά κύλινδρο.
-          Η κίνηση των βάκτρων των κυλίνδρων γίνεται με ηλεκτροκινητήρα
( για ομαλή κίνηση ) ισχύος 4 HP( ελεγχόμενο απο inverter).
Εξι ( 6 ) κεφαλές πλήρωσης (με βαλβίδα και φραγή απο έμβολο
    για αποφυγή σταξίματος κατά την ολωκλήρωση της πλήρωσης).
-          Η κίνηση των κεφαλών κατά την βύθιση γίνεται με ηλεκτροκινητήρα
                  ελεγχόμενο απο inverter, και ελεγχόμενη θέση.
■ Δίσκoςσυλλoγήςσταγόvωv(αν υπάρχει)κάτωαπόταγεμιστικά στόμια.
■Πλήρωςηλεκτρovικάελγχόμεvηλειτoυργίατηςμηχαvήςεκτόςτης
    λειτoυργίαςnon-dripκαιτoυεγκλωβισμoύτωvφιαλώvκάτωαπό
    ταγεμιστικάστόμιαπoυελέγχovταιπvευματικά.
■  Αυτόματoκεvτράρισματωvφιαλώvπριvξεκιvήσειηδιαδικασία
    πληρώσεως.
■ Εvδεικτικήπραγματικήπαραγωγή30 - 40 φιάλες/λεπτότωv1000mlκαι
    εξαρτώμεvηαπό τoπρoϊόvκαιτηδιάμετρoτoυλαιμoύτηςφιάλης.
■ Επαvαλαμβαvόμεvηακρίβειαπληρώσεως+ 0,2%.
■ Κεντρική μονάδα ελέγχου όλων των λειτουργειών ( PLCSiemens), με τα
    εξής χαρακτηριστικά:        
-          Χειρισμός μέσω οθόνης touchpanel.
-          Ρυθμίσεις ταχύτητας πλήρωσης ογκομετρικών κυλίνδρων
και αποθήκευση για κάθε διαφορετικό προιόν.
-          Ρύθμιση όγκου πλήρωσης και αποθήκευση για κάθε προιόν.
-          Ρύθμιση θέσης των κεφαλών πλήρωσης καθώς ταχύτητας
και σημείου βύθισης μέσα στον περιέκτη και αποθήκευση.
-          Οπτική ένδειξη όλων των λειτουργειών σχηματικά στην οθόνη
καθώς και την κατάσταση της λειτουργείας της μηχανής.
-          Μενού καθαρισμού κυλίνδρων - κεφαλών της μηχανής.
-          Μετρητής παραγωγής.
 
■ Φωτοκύτταρα ανίχνευσης μπλοκαρίσματος φιαλών μεταξύ
    γεμίσματος πωματισμού.
■Δεξαμεvή200 λίτρωvαπόαvoξείδωτoχάλυβατoπoθετημέvηπάvω
   απότoυςoγκoμετρικoύςκυλίvδρoυςμεδιακόπτη-πλωτήρακαι
   βαλβίδακλεισίματoς.
   Τoπρoϊόvμπoρείvατρoφoδoτηθείστηδεξαμεvήμεβαρύτηταήμε
   αvτλία. (Ηαvτλίαδεvπεριλαμβάvεται).
 
■ Αvoξείδωταπλευρικάμεταφoρικoύσυστήματoςμεανοξείδωτα έρπυστρα,
   μήκoυς 4μέτραμερυθμιζόμεvoυςπλευρικoύςoδηγoύςκαι ρυθμιζόμεvης
   ταχύτητας.
■ Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις CE   , και είναι κατάλληλη με τις προδιαγραφές
   HACCP                                                         
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    AVOL6Κ – 5L
 
Ονομαστική παραγωγή
Με τέσσερις κεφαλές πλήρωσης
 
Δόσεις/ώρα
(για 1000 ml)
max2.400 τεμ.
 
Ονομαστική παραγωγή
 Με τέσσερις κεφαλές πλήρωσης
 
Δόσεις/ώρα
(για 5000 ml)
 
max900 τεμ.
 
 
 Κλίμακα δοσομέτρησης
 
ml 250 ~ 5000
 
 Ακρίβεια δοσομέτρησης
 
  ±0,2%
 
 Διάμετρος ή πλάτος δοχείων (στάνταρ έκδοση)
 
mm 50 - 120**
 
Ύψος δοχείου
 
mm max400
 
Τροφοδοσία
 
   
 
·         Ηλεκτρική
 
V/ Hz 380 / 50
 
·      Πεπιεσμένου αέρα
 
Bar 5 - 6
 
·      Νερό για πλύσιμο
 
   
 
Εγκατεστημένη ισχύς
 
KW 4,7
 
Απαιτείται αεροσυμπιεστής 3,5 HPμε  
 αεροφυλάκιο 200ltr(δεν συμπεριλαμβάνεται)
 
   
 
Κατανάλωση αέρα
 
Lt/ ώρα 150
 
 
*  Η μέγιστη παραγωγή της μηχανής εξαρτάται από την διάμετρο των στομίων των
   φιαλών  δοχείων, την θερμοκρασία του προϊόντος και την ποιότητά του.
 
**Η μηχανή μπορεί να χειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεκτών κατόπιν
    συνεννόησης με πιθανή επιβάρυνση του κόστους.
 
 
                                      ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

 
 
 
 
1
ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΗ
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
          Διαστάσεις :1200 x800 mmΜ χ Π
          Υψος          : εργασίας 900 mm
          Εδραση      : με τέσσερα πέλματα έδρασης ( Φ100 χ Μ16 )
                               στο έδαφος ρυθμιζόμενου ύψους ± 100 mm
          Πρόσβαση  : στό εσωτερικό ( όπου εδράζεται ο κεντρικός
                               μηχανισμός συγχρονισμού κίνησης και ελέγχου
                               θέσης των βάκτρων των ογκομετρικών κυλίνδρων,
                               καθώς και κεφαλών πλήρωσης ο αυτοματισμός
                               ελέγχου των πνευματικών στοιχείων
                               ( βαλβίδες κλπ ) απο δυο αποσπόμενες θύρες
                               διαστάσεων 800 χ 500 mmέκαστη
 
 
 
 
1
 
MET- AN
4000 - 114
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ,  τύπου ερπύστρου
         Μήκος         :  4000mm,
         Πλάτος        : ερπύστρου 114.3 mm,
         Kατασκευή  : έρπυστρο ανοξείδωτο,
                               πλευρικά ανοξείδωτα,
                               οδηγοί ρυθμιζόμενοι ανοξείδωτοι,
         Εδραση       : στο τραπέζι του συστήματος
         Κίνηση         : κινητήρας 0,37kW/380 VACΕυρωπαϊκής προέλευσης
        Ταχύτητα      : ρυθμιζόμενη μέσω inverter      
        Yψος             : εργασίας 850-950mm.
 
 
 
6
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ, πλήρωσης, ρυθμιζόμενης ταχύτητας.
      Τύπος            : AISI316l
      Εδραση          : στο τραπέζι του συστήματος
      Βάκτρο           : κυλίνδρου  AISI304
      Χωριτικότητα :  κυλίνδρου έως 5200 ml( max).
 
 
6
 ΚΕΦΑΛΕΣ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
 
ΚΕΦΑΛΕΣ (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ)
         Τύπος     :  AISI316l
         Εδραση   : μαζί με τον μηχανισμό κατάδυσης των κεφαλών
                           στο τραπέζι του συστήματος.
         Κίνηση    : μέσω ηλεκτοκινητήρα ( ρυθμιζόμενης ταχύτητας )
                          και ελεγχόμενης θέσης.
         Κεφαλή   : βαλβίδα πλήρωσης με φραγή απο πνευματικό έμβολο
                          γιά αποφυγή σταξίματος όταν ολοκληρωθεί το
                          γέμισμα.(περιλαμβάνει και μηχανισμό κεντραρίσματος του
                          λαιμού της φιάλης
          Στόμιο     : Φ12 ( με δυνατότητα διαφορετικών διαμέτρων για διαφορετικές
                           φιαλες.
 
 
 
 
 
 

 
1
ΣΚΑΦΗ
ΣΥΛΟΓΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ
 
ΣΚΑΦΗ ΣΥΛΟΓΗΣ, πιθανής σταγόνας μετά την ολοκλήρωση
                                 της πλήρωσης.
               Τύπος : AISI304
                Εδραση : στον μηχανισμό συγκράτησης των
                                κεφαλών με δυνατότητα ρύθμισης.
 
 
 
 
1
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ
 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, εγκλωβισμού φιαλών στην περιοχή
                                                      γεμίσματος.
             Τύπος       : μέσω πνευματικών εμβόλων
                                ( για εγκλωβισμό των αντίστοιχων φιαλών προς
                                 πλήρωση ).
             Εδραση    : στην μεταφορική ταινία του συστήματος.
             Ασφάλεια : μέσω οπτικών αισθητηρίων για την θέση και
                               τον αριθμό των εισερχόμενων φιαλών ( τόσο
                               κατά την είσοδο τους όσο και κατά την
                               έξοδό τους απο τον μηχανισμό συγκράτησης).
 
 
 
 
1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ, αποθήκευσης προιόντος πρός πλήρωση.
        Τύπος           : AISI304
        Εδραση         : στο τραπέζι του συστήματος
        Χωριτικότητα : 200 ltr
        Ελεγχος         : πλήρωσης, μέσω τριών αισθητηρίων
                                και βαλβίδας .
        Πλήρωση       : (προαιρετικά μέσω αντλίας 5 m3 / h)
 
 
 
1
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ηλεκτρικής εγκατάστασης.- Χειριστήριο
            Τύπος   : IP55 – AISI304
            Εδραση : στο τραπέζι του συστήματος.
            Περιέχει : κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου του
                            συστήματος.
                            PLC  SIEMENS ( Κεντρική μονάδα ελέγχου)
                          Ασφαλής οδήγηση ηλεκτροβαλβίδων, μέσω solid
                            Staterele.
 
 
 
                 
 
 
                                  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
 
Α.    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
■ Ο έλεγχος της μηχανής γίνεται μέσω της οθόνης χειρισμού.
■ ΟΝ κεντρικού διακόπτη και πίεση του πλήκτρου επιλογής προιόντος.
■ Εκκίνηση μεταφορικής ταινίας , εκκίνηση αυτόματου κύκλου  και οι κεφαλές
   πλήρωσης παίρνουν την θέση ύψους λειτουργείας τους σύμφωνα με
   την   αποθηκευμένη τιμή του προιόντος.
■ Τοποθέτηση των περιεκτών στην μεταφορική ταινία εισόδου ( από τον χειριστή )
■ Ο μηχανισμός συγκράτησης φιαλών  μετράει και εγκλωβίζει  στον χώρο πλήρωσης   τους περιέκτες που πρόκειται να γεμιστούν. ( Εάν δεν υπάρχει περιέκτης μένει σε αναμονή μέχρι να εισαχθεί  ο ακριβής αριθμός περιεκτών )
■ Ελευθερώνονται οι κεφαλές πλήρωσης απο την σκάφη συλλογής σταγόνας.
■ Οι κεφαλές πλήρωσης καταδύονται μέχρι να φθάσουν στο σημείο όπου εχουν ρυθμιστεί ενω ταυτόχρονα ο μηχανισμός κεντραρίσματος των λαιμών έχει σταθεροποιήσει τούς περιέκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι για πλήρωση. ( η κατάδυση είναι πλήρης και με δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας).
■ Ενεργοποίση ογκομετρικών κυλίνδρων για πλήρωση περιεκτών.
■ Ολοκλήρωση πλήρωσης, α. Επιστροφή κεφαλών,
                                             β. Εξοδος σκάφης συλλογής
                                             γ. Eλευθέρωση γεμάτων περιεκτών με ταυτόχρονη
                                                 κίνηση των ογκομετρικών κυλίνδρων για να γεμίσουν
                                                 με νέο προιόν απο την δεξαμενή, και έναρξη εισόδου
                                                 νέων άδειων περιεκτών για να ξεκινήσει η διαδικασία
                                                 πλήρωσης εκ νέου.
■ Ασφάλεια. 1. Emergencystop(σταματάει πλήρως ολα τα κινούμενα μέρη)
                     2. Εαν η μεταφορική ταινία εξόδου είναι γεμάτη λόγω προβλήματος της
                         επόμενης μηχανής ( Πωματιστικό ) η μηχανή μένει σε κατάσταση
                         αναμονής χωρίς να ελευθερώσει τους περιέκτες απο τον χώρο
                         πλήρωσης.
                     3.Σημέια όπου υπάρχουν κινούμενοι μηχανισμοί με πιθανότητα να
                       προκαλέσουν τραματισμό είναι προστατευμένοι.
   πλήρωσης .
■ Ο χειριστής απομακρύνει τους περιέκτες και επαναλαμβάνει την πιό πάνω
   διαδικασία.
 
 
 KOHEM CA 01 AV
 
  
AΥΤΟΜΑΤΗ ΠΩΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ TOYOIKOYKOHEM
ΜΟΝΤΕΛΟ CA01 AV
 · Κατάλληλη για πωματισμό γυάλινων φιαλών. 
 
· Κατάλληλη για πώμα αλουμινίου ( pilferproof) Φ 31,5 / 35 mm.
 
· Κατάλληλη για πωματισμό πλαστικών φιαλών .
 
· Κατάλληλη για πώμα πλαστικό πρεσσαριστό.

· Απόδοση έως και 2500 bph.
 
· Ελάχιστος χρόνος ρυθμίσεων για διαφορετικούς περιέκτες
 
· Ευκολία στον χειρισμό.
 
· Η μηχανή πληρεί τις απαιτήσεις   CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                    
   KOHEM  CA 01 AV
     
Ονομαστική παραγωγή bph max 2500τεμ.
Διάμετρος ή πλάτος δοχείων (στάνταρ έκδοση) mm Min 50 -  max 150 mm± 1%
Ύψος δοχείου mm Min 150 - max 360 mm± 2%
Πώματα mm ( Αλουμινίου PPΦ 31,5 Χ 24 Φ 35 Χ 24 ), & πλαστικά βιδωτά.
Τροφοδοσία Ηλεκτρική V/ Hz 380 / 50
Τροφοδοσία Πεπιεσμένου αέρα Bar 5 - 6
Εγκατεστημένη ισχύς KW 1,5
Κατανάλωση αέρα Lt/ min 150
 
 ΑΥΤΟΜΑΤHΕΥΘΥΓΡΑΜΜHΜΗΧΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ
Τύπος RAM3000
 
Κατασκευή της εταιρίας ΓΕΩΠΑΚ ATEBE.
Μεταφορική ταινία για την κίνηση των προιόντων τρία μέτρα, ρυθμιζόμενης ταχύτητας ηλεκτρονικά μέσω inverter.
Πνευματικός μηχανισμός ( Κεφαλή ) τοποθέτησηςκαψυλλίου.
Τράπεζα τροφοδοσίας καψυλλίων, για 2.000 καψύλλια.
Σύστημα ελέγχου εισόδου φιαλών για αποφυγή μπλοκαρίσματος.
Σύστημα αποστασιοποίησης των φιαλών.
Σύστημα ελέγχου παρουσίας πώματος, οι φιάλες που δεν φέρουν πώμα δεν τροφοδοτούνται με καψύλιο με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας φωτεινή ένδειξη και σήμα.
Ευκολία χειρισμών σε αλλαγές και ρυθμίσεις
Ηλεκτρολογικός πίνακας όπου φιλοξενείόλο τον απαραίτητο αυτοματισμό για την λειτουργία.
Πληρεί τους κανονισμούς ασφαλείας, κύκλωμα χειρισμού στα 24 Vdc.
Χειριστήριο για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών. 
Γραμμικός Φούρνος συρρίκνωσης καψυλλίων.
Παραγωγική ικανότητα max3.000 φιάλες / ώρα
Πληρεί τις απαιτήσεις CE, HACCP.
                    
 ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ GPA205 NTSERVO
             
 Αποτελείται από:
 
- `Ενα (1) τραπέζι έδρασης των μερών του συγκροτήματος,
    ανοξείδωτης κατασκευής, βαρέος τύπου, με ανοιγόμενες πόρτες που
    εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στο χειριστή.
 
- `Ενα (1) μεταφορικό σύστημα τύπου ερπύστρου, με ανοξείδωτα
    μέρη και με κίνηση από κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας
    ρυθμιζόμενης μέσω inverter.
 
- `Eνα (1) σύστημα αποστασιοποίησης των προϊόντων με κινητήρα και
    inverterμε ελαστικό κύλινδρο, ρυθμιζόμενης θέσης.
 
- `Ενα (1) σύστημα κεντραρίσματος προϊόντων με μονή ή διπλή
   αλυσσίδα (αναλόγως χαρακτηριστικών προϊόντος) με έναν ή δύο
   κινητήρες και ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
 
-  Δύο (2) κεφαλές επικόλλησης ετικετών, νέας σχεδίασης, ανοξείδωτης
   κατασκευής, με έλεγχο από ισχυρό βηματικό κινητήρα και
   προηγμένα ηλεκτρονικά.
 
-  Δύο (2) βάσεις βαρέος τύπου που επιτρέπουν μικρομετρικές
   ρυθμίσεις κατά Χ,Ψ,Ζ και με δυνατότητα κλίσης των κεφαλών.
 
- `Ενα (1) σύστημα άνω ιμάντα με αφρώδες υλικό και με έλεγχο και
   κίνηση από σερβοκινητήρα που συντονίζει την ταχύτητα λειτουργίας
   του άνω ιμάντα με αυτήν του μεταφορικού συστήματος ερπύστρου
   μέσω encoder, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτος συντονισμός
   ταχυτήτων και εξαναγκασμένη οδήγηση των προϊόντων εμπρός από
   τις κεφαλές επικόλλησης.
 
- `Ενα (1) σύστημα ρύθμισης του ύψους λειτουργίας του άνω ιμάντα,
   στα διαφορετικά ύψη προϊόντων, με χειροστρόφαλο.
 
- `Ενα (1) σύστημα κάθετου ιμάντα με οδήγηση από κινητήρα και
   ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέσω inverter, για περιστροφή των
   κυλινδρικών προϊόντων και περιφερειακή επικόλληση ετικετών.
 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑΣ Α 205/SERVOΓΕΩΠΑΚ
 
 ΠΟΣ.-ΚΩΔ.
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 


1 TP– A
ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ με ανοξείδωτα καλύμματα περιφερειακά
Διαστάσεις: 1200 x1000mm Μ xΠ,
Yψος      : 600mm
Εδραση   : Με τέσσερα πέλματα έδρασης στο έδαφος
                ρυθμιζόμενου   ύψους ± 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      Πρόσβαση :στο εσωτερικό (όπου εδράζεται ο κεντρικός πίνακας 
                ηλεκτρικής εγκατάστασης) με δύο αποσπώμενες
               θύρες διαστάσεων 800x550mmΜxΠ εκάστη.
(Στο τραπέζι εδράζονται οι λοιποί μηχανισμοί του συστήματος που  
 αναφέρονται στην συνέχεια).
1 MTE– AM
   2500-84
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, τύπου ερπύστρου
Μήκος        : 2500mm,
Πλάτος       : ερπύστρου 84 mm,
Kατασκευή : έρπυστρο ανοξείδωτο,
                  πλευρικά ανοξείδωτα,
                 οδηγοί ρυθμιζόμενοι ανοξείδωτοι,
Εδραση      : στο τραπέζι του συστήματος
Κίνηση        : κινητήρας 0,7kW/380 VACΕυρωπαϊκής προέλευσης
Ταχύτητα    : ρυθμιζόμενη μέσω inverter      
`Yψος         : εργασίας 850-900mm.
2 Α 205/ΑΚ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣαυτοκόλλητων ετικετών από ρολό,
Τύπος      : Α 205
Κίνηση     : από διφασικό βηματικό κινητήρα (steppermotor)
Ταχύτητα : αποκόλλησης – τροφοδοσίας ετικετών έως 50 m/m
Ετικέτα     : Mέγιστο ύψος – πλάτος ετικετών 205mm,
(τεχνικά χαρακτηριστικά ακολουθούν αναλυτικά).
2 ΦΩΤ-ΕΤ/ΣΧ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟανίχνευσης ετικετών,
Τύπος   : σχισμής
Εδραση : σε βάση επί της κεφαλής με δυνατότητα ρύθμισης κατά Χ-Ψ
2 ΦΩΤ-ΠΡ/ΑΚ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟανίχνευσης προϊόντων
Τύπος  : δέσμης με ανακλαστήρα
Εδραση : σε βάση επί του άνω ιμάντα με δυνατότητα ρύθμισης κατά Χ-Ψ
2 Μ-Β-Κ/ΓΤ
 
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
Εδραση   : επάνω στο τραπέζι, σε γλίστρα.
Ρυθμίσεις : ρύθμισης θέσης στον χώρο κατά Χ,Υ,Z και με κλίση.
1 AI/SERVO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΙΜΑΝΤΑ για να εγκλωβίζει και να κινεί σταθερά τα
διερχόμενα προϊόντα κατά την στιγμή της επικόλλησης
 Κίνηση     : μέσω σερβοκινητήρα με έλεγχο και ρύθμιση,
                 συντονισμό ταχύτητας μέσω encoderπαράλληλα με
                 την μεταφορική ταινία και με την ίδια ταχύτητα, 0,75kW
Διαστάσεις : 800 Χ 35 mm( Μ Χ Π )
Διαδρομή  : 270 mm( min70 mm, max340 mm).
Ιμάντας      : κατασκευασμένος από αφρώδες πλαστικό υψηλής αντοχής. 
1ΜΑ/ΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ για ρύθμιση της θέσης του άνω ιμάντα σε προϊόντα διαφορετικού ύψους).
Εδραση : στο τραπέζι και στην κάθετη πλευρά της ταινίας
Ρύθμιση : μέσω ντίζας και χειροστροφάλου ( με ασφαλιστικά βολάν σταθεροποίησης της θέσης),
1 Μ/ΑΠ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, για να εισέρχονται οι φιάλες
μία-μία στο σύστημα κεντραρίσματος.
Εδραση : στην κάθετη πλευρά της ταινίας (σημείο εισόδου προϊόντων).
Έλεγχος : μέσω κινητήρα 0,18kW
1 ΚΕΝΤ-
   ΔΑΛ-ΔΜ-Ι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣμε ένα ή δύο μηχανισμούς αλυσσίδας, ένα ή δύο κινητήρες-μοτέρ, και inverter.
Διαστάσεις : μήκος 450 mm, πλάτος 35 mm,
Κίνηση      : 1-2xμοτέρ 0.18 KW/380 / VAC
Ταχύτητα  : ρυθμιζόμενη μέσω inverter
Εδραση     : στην κάθετη πλευρά της ταινίας (σημείο εισόδου
                    προϊόντων στον άνω ιμάντα συγκράτησης )
Ρυθμίσεις : θέσης και κεντραρίσματος ( του προϊόντος)
                    μέσω ανάλογου μηχανισμού, χειροστροφάλου.
1 WA–AM/AC      
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύστημα καθέτου ιμάντα wraparoundγια περιστροφή
κυλινδρικών φιαλών, και επικόλληση ετικετών περιφερειακά στις φιάλες.
Μήκος ιμάντα : 450-600mmαναλόγως διαμέτρου φιάλης, μήκους ετικέτας.
Πλάτος ιμάντα : 160mm
Έδραση          : με δύο βάσεις γωνιές στα πλευρικά της μεταφορικής 
                          ταινίας.
 
 
 
Επιστροφή